A-kwaliteit Carbid  De grootste van NL  Voor 16:00 besteld, morgen in huis  Milieuvriendelijk  Carbid 5 jaar houdbaar


 

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OUDJAARSWINKEL.nl handelend onder de handelsnaam OUDJAARSWINKEL.nl, en op alle met OUDJAARSWINKEL.nl aangegane overeenkomsten.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door OUDJAARSWINKEL.nl is ingestemd.
1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met OUDJAARSWINKEL.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5. OUDJAARSWINKEL.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6. Door het gebruik van de internetsite van OUDJAARSWINKEL.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7. OUDJAARSWINKEL.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door OUDJAARSWINKEL.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.4. Koper en OUDJAARSWINKEL.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. De elektronische bestanden van OUDJAARSWINKEL.nl gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. OUDJAARSWINKEL.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die OUDJAARSWINKEL.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door OUDJAARSWINKEL.nl worden gecorrigeerd.
3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
3.5. Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien er een foutieve prijs op de site staat wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan middels vooruitbetaling worden betaald. Indien de vooruitbetaling na veertien (14) dagen is uitgebleven, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft OUDJAARSWINKEL.nl ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

6. Reclameren en Ruilen
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.

7. Recht van retour
7.1 De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met OUDJAARSWINKEL.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie.
7.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. OUDJAARSWINKEL.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
7.3 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt OUDJAARSWINKEL.nl binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met OUDJAARSWINKEL.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Voor door OUDJAARSWINKEL.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. OUDJAARSWINKEL.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
9.2 OUDJAARSWINKEL.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen. OUDJAARSWINKEL.nl heeft geen enkele aansprakelijkheid, gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. OUDJAARSWINKEL.nl is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade ontstaan door het carbidschieten.
9.3 Indien OUDJAARSWINKEL.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 OUDJAARSWINKEL.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
9.5 OUDJAARSWINKEL.nl is niet verantwoordelijk voor schade aan personen, dieren, gebouwen, tuin-en groenvoorzieningen, openbare en/of publieke objecten alsmede overige middelen bij gebruik van één of meerdere van de in onze webwinkel verkochte producten, diensten of beschrijvingen.
9.6 Het gebruik van onze producten en diensten is voor 100% op eigen risico. OUDJAARSWINKEL.nl benadrukt dat bij gebruik van Carbid moet worden voldaan aan de wetgeving die van toepassing is binnen de geografische locatie waarbinnen het product/de producten worden gebruikt.
9.7 Gebruikers van de producten van OUDJAARSWINKEL.nl dienen zich te allen tijde te houden aan nationale en internationale wet en regelgeving. OUDJAARSWINKEL.nl is nimmer verantwoordelijk voor overtreden van de lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving door gebruikers van OUDJAARSWINKEL.nl producten en diensten.
9.8 Bij foutief gebruik van de door OUDJAARSWINKEL.nl verkochte producten is de consument of bedrijf zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en eventuele schade.
9.9 Consument en zakelijke klanten dienen bij vragen en onduidelijkheden over ons product eerst contact met ons op te nemen. Samen wordt er getracht om een goede oplossing te vinden. Consument en/of bedrijven
9.10 Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten met de producten van OUDJAARSWINKEL.nl, waarvan degene die het product onjuist gebruikt, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens en milieu.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is OUDJAARSWINKEL.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij OUDJAARSWINKEL.nl.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12. Persoonsgegevens
12.1 De gegevens die u invoert op OUDJAARSWINKEL.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@oudjaarswinkel.nl

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel