Amersfoort
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Baarn

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbid te schieten).
 2. Het college kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor carbid schieten buiten de bebouwde kom indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar; en
  5. er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van ten minste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
  7. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 4. Het bepaalde in het tweede en derde lid is niet van toepassing op door het college ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, aangewezen plaatsen.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

De Bilt
Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water | of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het verbod geldt niet onder nader door de burgemeester bepaalde voorwaarden mits:
  1. minstens drie weken voor de geplande activiteit schriftelijk kennisgeving hiervan is gedaan aan de burgemeester via het daarvoor door of namens de burgemeester vastgestelde meldingsformulier;
  2. de burgemeester niet binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken;
  3. voldaan wordt aan de nader door de burgemeester vastgestelde algemene voorschriften als vermeld op het meldingsformulier.
  4. De burgemeester kan plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 3. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Bunnik
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Bunschoten

 1. Carbidschieten is verboden
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieub.
  2. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen bedraagt tenminste 100 meter
  3. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter
  4. de maximale inhoud van het vat of de bus waarmee geschoten wordt, mag niet groter zijn dan 30 liter (melkbus)
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het gestelde in het eerste lid.
 5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Eemnes

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbid te schieten).
 2. Het college kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor buiten de bebouwde kom indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
  7. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal. 
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede en derde lid niet van toepassing is.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Houten

 1. 1.Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur.
 3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd nadere regels te stellen.
 4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gesteld verbod ontheffing te verlenen.

Ijsselstein
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Leusden
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Lopik
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Montfoort
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Nieuwegein
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Oudewater
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Renswoude

 1. Het is verboden in de open lucht carbid te schieten;
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur;
 3. De burgemeester is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd nadere regels te stellen.
 4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Rhenen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te ontbranden (verder: carbid schieten).
 2. Behalve op door het college aangewezen plaatsen geldt het in het eerste lid gestelde verbod niet, indien:
  1. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
  2. hiervan ten minste vier weken voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan bij het college van burgemeester en wethouders;
  3. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende terrein waarvandaan geschoten wordt;
  4. de plaats waarvandaan geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van de woonbebouwing;
   2. op een afstand van ten minste 75 meter van openbare paden en/of wegen; iii. op een afstand van ten minste 300 meter van de inrichtingen van intramurale zorg;
  5. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten en/of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid (op een afstand van ten minste 25 meter) van de melkbussen en/of dergelijke voorwerpen en niet in de schietrichting kunnen komen;
  6. geschoten wordt in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  7. degene die carbid schiet en/of daarbij behulpzaam is, 18 jaar of ouder is;
  8. degene die carbid schiet en/of daarbij behulpzaam is, niet onder invloed van alcohol en/of drugs is;
  9. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter en
  10. de melkbussen en/of dergelijke voorwerpen afgesloten worden met zacht materiaal om weg te schieten (bv. voetbal of plastic zak).
 3. Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
 4. Het college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.
 5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

De Ronde Venen

 1. Het is verboden:
  1. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumcarbide, chemische formule CaC2) en water; of
  2. waterstof (H2) afkomstig van een reactie tussen natronloog (natriumhydroxide, chemische formule NaOH) en water; of
  3. gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; of
  4. al dan niet vernevelde, vloeistoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen;
  5. in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te verbranden of te bewerken op zodanige wijze dat daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben.
 3. Het is verboden carbid af te leveren en ter aflevering voorhanden te hebben wetende of vermoedende dat daarmee een gebruik wordt gemaakt als omschreven in lid 1.
 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor degene die aannemelijk maakt, dat het carbid niet gebezigd wordt of bestemd is voor handelingen die ingevolge het bepaalde in lid 1 verboden zijn.
 5. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats achter te laten of voorhanden te hebben op een zodanige wijze dat derden onbedoeld met die stof in contact kunnen komen.
 6. Het verbod als bedoeld in lid 1 onder b, c en d is niet van toepassing op het normale gebruik van wettelijk toegestane verbrandingsmotoren.
 7. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Soest
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Stichtse Vecht
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Utrecht
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Utrechtse Heuvelrug
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Veenendaal

 1. Het is verboden binnen de bebouwde kom in de open lucht carbid te schieten.
 2. Carbid schieten mag alleen na voorafgaande melding.
 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Vianen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Wijk bij Duurstede
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Woerden
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Woudenberg

 1. Het is verboden in de openlucht carbid te schieten.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voorzover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
   1. gebruik gemaakt wordt van melkbussen of een bus met een maximale inhoud van 30 liter;
   2. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
   3. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
   4. de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand:
    1. van tenminste 50 meter van openbare paden en/of wegen;
    2. van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
    3. van tenminste 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg;
    4. van tenminste 300 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren.
   5. het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;
   6. binnen het vrijschootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden;
   7. er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
   8. het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;
   9. het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt;
   10. op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, die verantwoordelijk is voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje duidelijk herkenbaar is;
 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Dit artikel is niet van toepassing, voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Zeist
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel