Aalburg
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Alphen-Chaam

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Op de procedure om te komen tot de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Asten
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Baarle-Nassau

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Op de procedure om te komen tot de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Bergeijk

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 18.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur.
 3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd nadere regels te stellen.
 4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing te verlenen.
 5. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

Bergen op Zoom
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Bernheze

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 00.00 uur en 1 januaritussen 00.00 uur en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 00.00 uur en 1 januaritussen 00.00 uur en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaaktvan melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, metgebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumcarbide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingenworden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optredenvoor personen of voor de omgeving;
  3. er een schriftelijke toestemming is van de eigenaar van het terrein van waaraf geschotenwordt;
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. op een afstand van tenminste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
  5. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin dedichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  6. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of padenliggen;
  7. er geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulpvan carbid te worden weggeschoten;
  8. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat deze geen schade aanmens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  9. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
  10. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschietenplaatsvindt in totaal niet meer dan tien bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
  11. de (melk)bussen/containers/opslagvaten zodanig stevig worden verankerd in de bodem in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
  12. er wordt geschoten door een persoon va 16 jaar of ouder, niet onder invloed van alcohol/drugs, onder toezicht van een of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Dezedienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen;
  13. het schietterrein goed wordt verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt nazonsondergang.
 3. Burgemeester en wethouders kunnen ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of inhet belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gesteldein lid 2 van dit artikel niet van toepassing is.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 1 van dit artikelgestelde verbod.
 5. Het in het eerste tot en met het vierde lid bepaalde geldt niet voor zover het daaringeregelde wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, deWet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek vanStrafrecht gebaseerde voorschriften.
 6. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wetbestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op de weg /openbare plaatsen carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 uur en 00.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op diegenen aan wie carbid isafgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op diegene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op de houder van eenontheffing als bedoeld in artikel 2.7.2, lid 4.

Best
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Bladel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de traditie van het losschieten in verband met een aanstaand huwelijk. 
 3. Het verbod in het eerste lid geldt eveneens niet op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken.
 4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing te verlenen.
 5. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

Boekel

 1. Het is verboden met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet voor het afschieten van projectielen met melkbussen of vergelijkbare bussen of blikken, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  1. met melkbussen mogen geen deksels worden afgeschoten;
  2. het afschieten vindt uitsluitend plaats op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.
  3. de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt dient daarvoor vooraf toestemming te hebben verleend en
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen op het terrein aan de Waterval te Boekel dat in gebruik is bij Handboogvereniging Doele Willem III.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Boxmeer
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Boxtel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden zodanig dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet Milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Breda
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Cranendonck

 

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten
Carbidschieten in de open lucht is verboden.

Artikel 2:73b Vrijstelling verbod

 1. Het verbod gesteld in artikel 2:73a geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
 1. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
 2. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
 3. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
 4. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 5. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
  1. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  2. het vrij schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  3. er geen blusdeksels of andere gevaar zettende voorwerpen worden weggeschoten;
  4. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
 1. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
 2. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
 3. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
 4. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 5. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 6. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Cuijk

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur – 18.00 uur, mits:
  1. a. bij het carbid schieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. het carbid schieten plaats vindt op een afstand van ten minste 100 m¹ van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  3. het vrijschootsveld tenminste 100 m¹ bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  4. degene die met carbid schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaren voor mens en dier.
 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het tweede lid opgenomen verbod.
 2. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht

N.b. in het bovengenoemd Vuurwerkbesluit is bepaald dat het afsteken van vuurwerk slechts is toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dit zijn dus ook de tijden die voor de gemeente Cuijk gelden.

Deurne
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Dongen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het college kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor locaties binnen de bebouwde kom.
 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor locaties buiten de bebouwde kom indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter, en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal (plastic bal of zak), en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen, en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, en
  5. geschoten wordt in een richting die is afgewend van woonbebouwing, en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing, en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;
  7. het schietterrein duidelijk wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming plaatsen aanwijzen waar het gestelde in het tweede en derde lid niet van toepassing is.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wet van Strafrecht.

Drimmelen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover, de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Eersel
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Eindhoven

 1. Het is verboden binnen de bebouwde kom met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.
 2. Het is verboden buiten de bebouwde kom met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 3. Het is verboden op een openbare plaats te vervoeren of bij zich te hebben enig voorwerp of gas of enige (vloei)stof, waarvan gelet op zijn aard of de omstandigheden waaronder dat voorwerp of gas of die (vloei)stof wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit is bestemd of gebruikt voor de verboden handelingen.

Etten-Leur
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Geertruidenberg

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Dit verbod geldt niet op 31 december tussen zonsopgang en zonsondergang buiten de bebouwde kom, mits wordt voldaan aan de volgende criteria:
  1. De afstand tot woonbebouwing is ten minste 100 meter; de afstand tot zorginstellingen en huisvesting van dieren is ten minste 300 meter.
  2. Het vrije schootsveld is ten minste 100 meter en hierin bevinden zich geen openbare wegen en paden.
  3. Er worden uitsluitend ballen gebruikt ter afsluiting van de bus waarmee wordt geschoten.
 3. De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen.

In de gemeente Geertruidenberg wordt vaker carbid geschoten. De verkeur bestaat om de regulering van carbidschieten in lijn te brengen met de regulering van vuurwerk. Voor de wijziging van de APV kon hiervoor niets worden verleend of zelfs geen voorschriften worden opgelegd. Met dit artikel kan de burgemeester het carbidschieten tussentijds reguleren door het wel of niet toestaan van deze activiteiten en het eventueel opleggen van voorschriften voor een veilig verloop.

Geldrop-Mierlo
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Gemert-Bakel
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Gilze en Rijnen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Goirle
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Grave

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acethyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur – 24.00 uur en 1 januari 00.00 - 02.00 uur , mits:
  1. bij het carbid schieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;            
  2. het carbid schieten plaats vindt buiten de gebouwde kom op een afstand van ten minste 100 m¹ van woningen en 300 m¹ van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  3. het vrijschootsveld tenminste 100 m¹ bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  4. degene die met carbid schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het tweede lid opgenomen verbod.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Haaren

In deze afdeling wordt verstaan onder:
carbidschieten: het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

bevoegd bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of, voorzover het openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet betreft, de burgemeester.

Artikel 2.73a.2 Het schieten van carbid

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden zodanig dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Artikel 2.73a.3 Ter beschikking stellen van carbid.

 1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf carbid ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.
 2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde en in het belang van het voorkomen of beperken van overlast.
 3. Het in het eerste lid bepaalde geldt ook voor het particulier ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college.
 4. Het bepaalde in het eerste en derde lid geldt niet voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapen en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Halderberge
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Heeze-Leende

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten
Carbidschieten in de open lucht is verboden.

Artikel 2:73b Vrijstelling verbod

 1. Het verbod gesteld in artikel 2:73a geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
   1. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:         
   2. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   4. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   5. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
  4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  5. het vrij schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  6. er geen blusdeksels of andere gevaar zettende voorwerpen worden weggeschoten;
  7. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  8. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
  9. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
  10. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
  11. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  12. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  13. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Helmond
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

’s-Hertogenbosch
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Heusden
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Hilvarenbeek
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Laarbeek
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Landerd

 1. onder gebruik van carbidgas wordt verstaan: het in een bus, container, of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Loon op Zand
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Meierijstad

 1. Het is verboden met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.
 2. Het verbod gestelde in het eerste lid geldt niet voor het afschieten van projectielen met melkbussen of vergelijkbare bussen of blikken met een inhoud van maximaal 50 liter, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  1. met melkbussen mogen geen deksels worden afgeschoten;
  2. het afschieten vindt uitsluitend plaats op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.
  3. de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt dient daarvoor vooraf toestemming te hebben verleend en
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Mill en Sint Hubert

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acethyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur – 24.00 uur en 1 januari 00.00 - 02.00 uur, mits:
  1. bij het carbid schieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. het carbid schieten plaats vindt buiten de gebouwde kom op een afstand van ten minste 100 m¹ van woningen en 300 m¹ van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  3. het vrijschootsveld tenminste 100 m¹ bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  4. degene die met carbid schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het tweede lid opgenomen verbod.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Moerdijk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Oirschot
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Oisterwijk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Oosterhout

 1. Het is verboden carbid te schieten, behalve buiten de bebouwde kom mits:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter, en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal (plastic bal of zak), en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen, en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, en
  5. geschoten wordt in een richting die is afgewend van woonbebouwing, en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing, en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;
  7. het schietterrein duidelijk wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.

Oss
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Reusel-De mierden
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Roosendaal
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Rucphen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Sint Anthonis
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Sint-Michielsgestel

 1. Carbidschieten in de open lucht is verboden.
 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in lid 1 gestelde verbod.
 3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover het daarin geregelde wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het op het Wetboek van Strafrecht gebaseerde voorschriften.

Someren
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Son en Breugel
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Steenbergen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Tilburg
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Uden

 1. Het is verboden carbid te bezigen in de openlucht. Onder het bezigen van carbid wordt verstaan: het in een bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het verbod geldt niet op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken, indien:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter dan wel melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter;
  2. het afsteken geschiedt buiten de bebouwde kom;
  3. er geen busdeksels of andere voorwerpen worden gebruikt om weg te schieten.
 3. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, het Vuurwerkbesluit, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Valkenswaard
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Veldhoven

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 18.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur.
 3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd nadere regels te stellen. (uitvoeringsbesluit "Carbid schieten")
 4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing te verlenen.
 5. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.
 6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Vught
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Waalre
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Waalwijk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Werkendam

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Dit verbod geldt niet op 31 december 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur buiten de bebouwde kom, mits wordt voldaan aan de volgende criteria: 
  1. De afstand tot woonbebouwing is ten minste 100 meter; de afstand tot zorginstellingen en huisvesting van dieren is ten minste 300 meter.
  2. Het vrije schootsveld is ten minste 100 meter en hierin bevinden zich geen openbare wegen en paden.
  3. Er worden uitsluitend ballen gebruikt ter afsluiting van de bus waarmee wordt geschoten.
 3. De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen.

Woensdrecht
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Woudrichem

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Zundert

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daar geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Vervoer van carbid

 1. Het is verboden carbid op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben.
 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien het carbid niet bestemd is voor de in artikel 4:6.3., eerste lid, bedoelde handeling.
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel