Almelo

Carbidschieten in de openlucht is verboden.

Artikel 2:73b Vrijstelling verbod

 1. Het verbod Het verbod gesteld in artikel 2:73a geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 1 liter
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt het verbod gesteld in artikel 2:73a eveneens niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
  4. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
  5. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  6. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  7. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
  8. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  9. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal
  10. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
  11. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
  12. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  13. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  14. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Artikel 2:73c Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Borne

Carbidschieten in de open lucht is verboden.

Artikel 2:73c Vrijstelling verbod

 1. Het verbod gesteld in artikel 2:73b geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 1 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt het verbod gesteld in artikel 2:73b eveneens niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
  4. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
  5. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  6. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  7. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
  8. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  9. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
  10. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
  11. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
  12. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  13. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  14. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Dalfsen

 1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan onder voorwaarden vergunning verlenen voor locaties binnen de bebouwde kom.
 3. Geen vergunning is vereist voor het op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen buiten de bebouwde kom indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 100 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar; en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. De betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en
   4. 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
  7. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede en derde lid niet van toepassing is.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Deventer

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Dinkelland

 1. Het is verboden in de openlucht carbid te schieten.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voor zover het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 01 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of de omgeving.
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 01 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
   1. gebruik wordt gemaakt van een melkbus;
   2. gebruik wordt gemaakt van een bus met een maximale inhoud van 30 liter;
   3. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of de omgeving;
   4. door of vanwege degene die het carbidschieten verricht adequate maatregelen zijn genomen om gevaar, schade of hinder voor personen of de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen;
   5. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten.
 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Artikel 2.73 Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Enschede

Artikel 2:79 Verbod carbidschieten

Carbidschieten in de openlucht is verboden.

Artikel 2:80 Vrijstelling verbod

 1. Het verbod gesteld in artikel 2:79 geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 1 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt het verbod gesteld in artikel 2.79 eveneens niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
  4. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
  5. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  6. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  7. er geen bus deksels of andere gevaar zettende voorwerpen worden weggeschoten;
  8. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  9. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
  10. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbid-schieten aanwezig worden gehouden;
  11. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
  12. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  13. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  14. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Artikel 2:81 Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Haaksbergen

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Hardenberg

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 29 en/of 30 december, van 10.00 uur tot 18.00 uur en/of 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
 3. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Hellendoorn

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, geldt niet indien:
  1. carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene, onder wiens toezicht hij staat, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. de plaats buiten de bebouwde kom vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor gezondheidszorg en
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelrichtlijngebied, zoals het zuidelijk gedeelte van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en;
   5. zodat een vrijschootsveld van minimaal 75 meter aanwezig is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen en;
   6. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaliteit niet meer dan tien bussen aanwezig zijn;
  3. er geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten;
  4. er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, mits het schieten door een persoon van 16 of 17 jaar plaatsvindt onder toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder.
 3. Het bevoegde bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Hengelo

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Hof van Twente

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Kampen

 1. Het is verboden om een vat, bus, fles, of een ander voorwerp dat er kennelijk toe dient om carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof tot ontploffing te brengen op de weg te vervoeren.
 2. Het is verboden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten op andere tijden dan op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur.
 3. Het bepaalde in lid 2 geldt niet voorzover de Wet geluidhinder of het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is.

Losser

 1. Het is verboden in de openlucht carbid te schieten.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voorzover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en    24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
   1. gebruik gemaakt wordt van een melkbus;
   2. gebruikt wordt gemaakt van een bus met een maximale inhoud van 30 liter;
   3. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet  of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
   4. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in  totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
   5. de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand
    1. van tenminste 50 meter van openbare paden en/of wegen;
    2. van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
    3. van tenminste 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg;
    4. van tenminste 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren.
   6. het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;
   7. binnen het vrijschootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden;
   8.  er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
   9. het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;
   10. het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt;
   11. op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is, niet onder invloed zijnde van alchohol of    drugs, welke verantwoordelijk is voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje duidelijk herkenbaar is;
 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Dit artikel is niet van toepassing, voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Oldenzaal

 1. Het is verboden in de openlucht carbid te schieten.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
   1. gebruik gemaakt wordt van melkbussen of een bus met een maximale inhoud van 30 liter;
   2. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
   3. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
   4. de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand:
    1. van ten minste 50 meter van openbare paden en/of wegen;
    2. van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
    3. van ten minste 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg;
    4. van ten minste 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren.
   5. het vrijschootsveld ten minste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;
   6. binnen het vrijschootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden;
   7. er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
   8. het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;
   9. het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt;
   10. op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, die verantwoordelijk is voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje duidelijk herkenbaar is;
 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Olst-Wijhe

 1. Carbid schieten in de open lucht is verboden, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. het carbid schieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur. Daarbij wordt gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. Het carbid schieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
 2. er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
 3. het vrijschootsveld is minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 4. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbid schieten plaatsvindt, worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt dan wel worden gebruiksklaar aanwezig gehouden voor carbid schieten;
 5. de (melk)bussen/containers/opslagvaten stevig zijn verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
 6. er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder niet onder invloed van alcohol/drugs en onder toezicht van een of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze dienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen.
 7. Indien het carbid schieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 8. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen dient zodanig te zijn dat deze geen schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken.
 9. Het gebruik van busdeksels om carbid af te schieten is niet toegestaan.
 10. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 11. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 12. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Artikel 2:73b Het bij zich hebben van Carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Het bepaalde in het eerste lid is voorts niet van toepassing op de houder van een melding als bedoeld in het tweede lid, gedurende de tijd waarvoor de ontheffing is verleend alsmede gedurende een uur daarvoor en een uur daarna.
 4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Ommen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur; en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg.
 3. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Raalte

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet als het carbidschieten plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een terrein gelegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde de openbare weg.
 3. Het college kan nadere regels opstellen betreffende het carbidschieten zoals bepaald in het tweede lid.
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede en vijfde lid niet van toepassing is.
 5. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod.
 6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Rijssen-holten

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbidschieten), op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. In afwijking van in het eerste lid gestelde verbod is het carbidschieten toegestaan als:
  1. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 2.00 van het daaropvolgende jaar en;
  2. daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving of;
  3. buiten de bebouwde kom gebruik wordt gemaakt van melkbussen met een maximale omvang van 30 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving. Hierbij geldt dat;
  4. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de desbetreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbescherming gebied.
  7. er gebruik gemaakt wordt van afsluitingen die geen schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken en;
  8. degene die carbid schiet 16 jaar of ouder is en niet onder kennelijke invloed van drank of drugs is. Het schieten van carbid is eveneens toegestaan als degene die carbid schiet jonger is dan 16 jaar en het schieten plaatsvindt onder toezicht van een meerderjarige.
  9. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college;
  10. er een schriftelijke toestemming is van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt;
 3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Staphorst

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Steenwijkerland

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Tubbergen

Carbidschieten in de openlucht is verboden.

 1. Het in het artikel 2:73a gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 d
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel