Eemsdelta

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Groningen

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. De burgemeester stelt nadere regels op en publiceert deze voor 1 december.
 4. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing wanneer voldaan wordt aan de door de burgemeester op grond van het vorige lid opgestelde nadere regels.
 5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid.
 6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Het Hoge Land

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu;
  2. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   1. er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbidschieten, onder de verantwoordelijkheid van een meerderjarige die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
   2. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu;
   3. er zijn in totaal niet meer dan twee bussen aanwezig op de schietlocatie;
   4. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
   5. het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter; dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
   6. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 6. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.
 7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Midden Groningen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. Ter plaatse maximaal 30 melkbussen- en of vergelijkbare voorwerpen met een maximale inhoud van 60 liter- aanwezig zijn waarvan er van maximaal 2 melkbussen- en of vergelijkbare voorwerpen met een maximale inhoud van 60 liter- tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt om acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, en
  3. er maximaal vier personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning of rechthebbende en/of gebruiker van het betreffende perceel, die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd, en
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen en
   6. er sprake is van een zekere mate van verlichting, na zonsondergang
 3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2 indien dit acceptabel is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Oldambt

Artikel 2:73b Verbod carbidschieten en ontheffing

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

​​Artikel 2:73c Carbidschieten zonder ontheffing

 1. Het in artikel 2:73b eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. ​carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
  2. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   1. ​er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarig bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
   2. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
   3. er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt;
   4. naast de onder 1, genoemde personen is er geen publiek aanwezig anders dan bewoners van de betreffende woning;
   5. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
   6. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter; dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning;
   7. hierin liggen geen openbare paden of wegen;
   8. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.\
 2. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het eerste lid niet van toepassing is.
 3. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Pekela

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college, en;
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt, en;
  5. er maximaal vier personen aanwezig zijn die carbid schieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd, en;
  6. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend, en;
  7. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, en;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, en;
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en;
   5. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, en;
   6. er sprake is van een zekere mate van verlichting.
  8. de melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Stadskanaal

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. indien gebruik wordt gemaakt van maximaal 10 originele (melk)bussen / containers / opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter en/of indien gebruik wordt gemaakt van gasflessen met een maximale inhoud van 200 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
  2. het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar en
  3. degene(n) die carbidschiet(en) 16 jaar of ouder is/zijn en niet onder invloed is/zijn van alcohol of drugs.
 3. In aanvulling op hetgeen er in lid 2 gesteld is, geldt dat indien het carbidschieten wordt verricht met (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen waarvan de inhoud meer dan 2 liter bedraagt, de volgende voorschriften in acht dienen worden genomen:
  1. de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing van derden en
  2. het carbidschieten plaatsvindt op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen en van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. Indien een kleinere afstand wordt gehanteerd is schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, of de houder van de dieren, vereist;
  3. het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen kunnen komen;
  4. er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn;
  5. de toeschouwers dienen minimaal op 10 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden;
  6. er dient geschoten te worden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden en
  7. het vrije schootsveld dient minimaal 75 meter te zijn;
  8. in het schootsveld dienen geen verharde openbare wegen of paden te liggen;
  9. er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten deksel(s) weer worden opgehaald (dit is niet van toepassing indien de deksel(s) aan een touw verbonden zijn en door middel van dit touw teruggehaald kunnen worden, mits dit terughalen plaatsvindt vanaf de achterzijde van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen;
  10. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed te worden verlicht;
  11. de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen moeten stevig worden verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
  12. de deksel(s) van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet.
 4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 5. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. (de Wet milieugevaarlijke stoffen is per 01-06-2008 ingetrokken).

Veendam

 1.  Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college, en;
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt, en;
  5. er maximaal vier personen aanwezig zijn die carbid schieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd, en;
  6. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend, en;
  7. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, en;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en;
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, en;
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en;
   5. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, en;
   6. er sprake is van een zekere mate van verlichting.
  8. De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Westerkwartier

 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
  1. bus: een melkbus, container, opslagvat of ander afsluitbaar voorwerp dat gebruikt kan worden voor carbidschieten;
  2. carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;
  3. traditioneel carbidschieten: carbidschieten dat plaatsvindt tijdens de jaarwisseling.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het college kan voor traditioneel carbidschieten ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod op 31 december tussen 10.00 en 22.00 uur voor bussen met een maximale inhoud van 60 liter.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Westerwolde

In deze afdeling wordt onder carbidschieten verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2:73b Verbod carbidschieten en ontheffing

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:73c Carbidschieten zonder ontheffing rondom jaarwisseling

 1. Het is verboden carbid te schieten;
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet:
  1. indien gebruik wordt gemaakt van maximaal 10 originele (melk)bussen/-containers/opslagvaten met een inhoud van maximaal 40 liter per (melk)bus/container/opslagvat, en/of indien gebruik wordt gemaakt van gasflessen met een inhoud van maximaal 200 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren, schade en/of hinder kunnen optreden voor mens, dier en milieu en
  2. het carbidschieten plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar en
  3. degene(n) die carbidschiet(en) 16 jaar of ouder is/zijn en niet onder invloed is/zijn van alcohol en/of drugs;
  4. er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van kunststofafsluitingen zoals ballen, plastic zakken en dergelijke.
 3. In aanvulling op hetgeen er in lid 2 gesteld is, geldt dat indien er geschoten gaat worden met (melk)bussen/ containers/ opslagvaten/ gasflessen waarvan de inhoud meer dan 2 liter is, de volgende voorschriften in acht dienen te worden genomen:
  1. de plaats van waar geschoten wordt is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing of, indien een kleinere afstand wordt gehanteerd, er schriftelijk toestemming is gegeven door de rechtmatige woonbebouwingseigenaren;
  2. op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen en van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. Indien een kleinere afstand wordt gehanteerd is een schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, of de houder van de dieren, vereist, en
  3. het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen/containers/opslagvaten en niet in de schietrichting kunnen komen;
  4. er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn;
  5. de toeschouwers dienen minimaal op 10 meter afstand van het carbidschieten te worden gehouden;
  6. er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden, en
  7. het vrijschootsveld dient minimaal 75 meter te zijn;
  8. in het schootsveld dienen geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  9. er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten deksels worden opgehaald (dit is niet van toepassing indien de deksels aan touw verbonden zijn en door middel van dit touw teruggehaald kunnen worden, mits dit terughalen plaatsvindt vanaf de achterzijde van de (melk)bussen/containers/opslagvaten/gasflessen);
  10. indien het carbidschieten na zonsondergang plaatsvindt, dient het schietterrein goed te worden verlicht;
  11. de (melk)bussen/containers/opslagvaten/gasflessen moeten stevig worden verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
  12. de deksels van de (melk)bussen/containers/opslagvaten/gasflessen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie externe site, De Wet gevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.
 5. In voorkomende gevallen kan de burgemeester in afwijking van het gestelde in het tweede lid beslissen.
 6. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van dieren, natuurbescherming of het milieu, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.  
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel