Achtkarspelen

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een melkbus of soortgelijke constructie qua aard en omvang, op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water.
 2. Het is verboden carbid te schieten zonder daarvan een melding te doen aan de burgemeester.
 3. De burgemeester kan akkoord gaan met de melding als:
  1. er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of gelijksoortige voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en
  2. het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 08.00 en 22.00 uur, en
  3. hiervan tenminste voor 1 december van het desbetreffende jaar melding is gedaan aan de burgemeester, en
  4. de aanvraag is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt, en
  5. de aanvraag tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven, en
  6. de plaats vanwaar geschoten wordt, op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren gelegen is, en
  7. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daar gevaren kunnen optreden voor mens, dier en milieu.
 4. Van het bepaalde in lid 3 onder f kan worden afgeweken mits de veiligheid van mens en dier door de aanvrager wordt gewaarborgd en de locatie naar het oordeel van de burgemeester geschikt is om carbid te schieten.
 5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Ameland

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod geldt niet voorzover:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  3. hiervan ten minste 3 werkdagen voorafgaand aan 31 december melding is gemaakt aan het college;
  4. bij de melding moet vermeld worden vanaf welke locatie carbid gebruikt wordt.
  5. de organisator van het carbid schieten is 18 jaar of ouder en is verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde voorwaarden. Deze persoon is tijdens het carbid schieten aanspreekbaar en telefonisch bereikbaar voor toezichthouders en/of politieagenten.
 3. Bij het gebruik van carbid moet rekening gehouden worden met woningen en in de omgeving aanwezige dieren
 4. Het verbod geldt niet voorzover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Dantumadeel

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. 
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor carbidschieten dat plaatsvindt op door de burgemeester aangewezen plaatsen op 31 december tussen 08:00 uur en 22:00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik gemaakt wordt van een (melk)bus/container/opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter en
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 5. Het is verboden op of aan de openbare weg gootsteenontstopper dan wel enig ander middel of stof bij zich te hebben met het kennelijke doel deze stof door middel van een thermische of chemische reactie in een afgesloten vat, bus, fles, ballon of ander soortgelijk voorwerp tot ontploffing te brengen.
 6. Dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.
 7. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

De Fryske Marren

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. De burgemeester kan locaties aanwijzen waar het gebruik van carbid is toegestaan.
 3. De burgemeester kan nadere regels stellen omtrent de aan te wijzen locatie en het gebruik van carbid.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Harlingen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze, dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet :
  1. Indien gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen carbid en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaats vindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur daaropvolgend en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf zal worden geschoten, alsmede van een kaart waarop de betreffende locatie is aangegeven en
  5. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijn de voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting die tegenovergesteld is aan de richting waarin woonbebouwing is gelegen en het vrijschootsveld tenminste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Heerenveen

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het verbod geldt niet na melding aan het college uiterlijk 10 werkdagen voor het carbidschieten en onder de volgende voorwaarden:
  1. Carbidschieten mag uitsluiten op 31 december vanaf 10.00 uur tot de daaropvolgende 1 januari tot 2.00 uur;
  2. Degene die carbidschiet moet tenminste de leeftijd van 16 jaar hebben;
  3. De plaats van het afschieten is tenminste op 50 meter afstand van de omliggende bebouwing;
  4. De inhoud van de (melk)bus mag maximaal 60 liter bedragen;
  5. Het voorwerp waarin het carbidgas wordt gevormd, moet worden afgesloten met zacht materiaal (zoals een voetbal of plastic zak), het is verboden om harde voorwerpen zoals een deksel van een melkbus als afsluiter te gebruiken;
  6. toeschouwers moeten op een afstand van tenminste 10 meter van bedoeld voorwerp worden gehouden door een duidelijk afzetting (zoals linten of hekwerken);
  7. er mag niet worden geschoten in de richting van personen, dieren of nabij gelegen gebouwen;
  8. degene die carbid afschieten dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben van de rechthebbende op het terrein waarop het carbidschieten zal plaatsvinden;
  9. het carbidgas moet op veilige wijze worden ontstoken (niet veilig is een directe ontsteking met een aansteker) en;
  10. afval veroorzaakt door het carbidschieten dient na afloop te worden opgeruimd.

Leeuwarden

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet indien het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
  2. er wordt gebruik gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter;
  3. de plek waar het carbidschieten plaatsvindt ligt buiten de bebouwde kom.
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. ​op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  5. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en hierin bevinden zich geen openbare wegen of paden en er wordt geschoten in een richting die is afgewend van woonbebouwing;
  6. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het terrein te worden verlicht.
 4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 6. Dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.
 7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Ooststellingwerf

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruik neming van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Opsterland:  

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van vijftig liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   3. op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten zoals tankstations, lpg-tanks e.d. en hiervan uiterlijk 14 dagen voor het gebruik melding is gedaan bij burgemeester en wethouders. 
 3.  Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Schiermonnikoog

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Smallingerland

 1. Het is verboden acetyleen afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gestelde in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college van burgemeester en wethouders; en
  4. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt; en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven; en
  6. de plaats vanwaar geschoten ligt is gelegen op een afstand van 75 meter van woonbebouwing; en
  7. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Sudwest Fryslan

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet wanneer het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de door het college gestelde voorschriften.
 3. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.
 5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Terschelling

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Tytsjerksteradiel

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een melkbus of soortgelijke constructie qua aard en omvang, op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water.
 2. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester carbid te schieten.
 3. De Burgemeester kan van het verbod ontheffing verlenen indien:
  1. er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of gelijksoortige voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en
  2. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 08.00 uur en 1 januari 22.00 uur, en
  3. hiervan tenminste voor 1 november van het desbetreffende jaar ontheffing is gevraagd aan de burgemeester, en
  4. de aanvraag is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de aanvraag tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven en
  6. de plaats vanwaar geschoten is op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren en
  7. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daar gevaren kunnen optreden voor mens, dier en milieu.
 4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
 5. De ontheffing is persoonsgebonden.
 6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Vlieland

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Waadhoeke

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 17.00 uur en;
  3. hiervan tenminste 3 weken voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en;
  4. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en;
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootrichting is aangegeven en;
  6. de plaats vanwaar geschoten ligt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
   2. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en;
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Weststellingwerf

 1. Het is verboden op een openbare plaats carbid bij zich te hebben als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 2. Het is verboden op of aan de weg of op een openbare plaats carbid te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 3. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste en tweede lid niet geldt.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid gestelde verbod.
 5. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 juncto, van het Wetboek van Strafrecht.
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel