Achtkarspelen
Carbid schieten mag alleen op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;

 1. De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt ligt tenminste:
 • 75 meter van woonbebouwing en
 • 300 meter van plaatsen waar dieren worden gehouden;
 1. Er mogen alleen melkbussen en dergelijke worden gebruikt met een maximale inhoud van 50 liter;
 2. Vanzelfsprekend moet er om worden gedacht dat het carbidschieten gebeurt op een veilige manier voor het publiek en de omgeving.

Ameland

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod geldt niet voorzover:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  3. hiervan ten minste 3 werkdagen voorafgaand aan 31 december melding is gemaakt aan het college;
  4. bij de melding moet vermeld worden vanaf welke locatie carbid gebruikt wordt.
 3. Bij het gebruik van carbid moet rekening gehouden worden met woningen en in de omgeving aanwezige dieren
 4. Het verbod geldt niet voorzover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Het Bildt

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en 
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is  gedaan aan het college en
  4. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is  ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven en
  6. De plaats vanwaar geschoten ligt is gelegen:
   • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en 
   • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. 
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Dantumadeel

Op 31 december mag je carbid schieten, als  je daar tenminste afspraken over hebt gemaakt met de gemeente. Meld je nu aan wanneer je van plan bent met carbid te gaan schieten tijdens oud en nieuw. Je wordt dan uitgenodigd om afspraken te maken over het carbid schieten en de locatie.

De aanmelding kun je sturen naar: de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld of per email naar post@dantumadiel.eu. Meld je uiterlijk voor 8 december 2014! Aanvragen na deze datum kunnen niet in behandeling worden genomen.

Dongeradeel

Het knallen met carbidbussen is onder voorwaarden toegestaan. Het gebruik van carbidbussen mag:

 1. vanaf 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
 2. op een door burgemeester en wethouders aangewezen terrein buiten de bebouwde kom en niet op de openbare weg;
 3. op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of goederen.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is het gebruik van carbidbussen strafbaar. Het is verboden carbidgas tot ontploffing te brengen in voorwerpen anders dan een melkbus. Ook is het niet toegestaan op of aan de openbare weg gootsteenontstopper of een ander middel/stof bij zich te hebben met het kennelijke doel deze tot ontploffing te brengen.

Ferwerderadiel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  3. hiervan uiterlijk op 14 december schriftelijk melding is gedaan aan het college.
  4. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven;
  6. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen en
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 3. De afstand van tenminste 75 meter, zoals bedoeld in lid 2 onder f1, is niet van toepassing wanneer het die woonbebouwing betreft, waarvan de hoofdbewoner de melding als bedoeld in het vorige lid heeft gedaan.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Franekeradeel

https://www.franekeradeel.nl/aanvraag?schema=aanvraagcarbidschieten

De Friese Meren

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of overlast voor de omgeving kan ontstaan.
 2. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar het gebruik van carbid is toegestaan.27
 3. De burgemeester kan nadere voorschriften stellen omtrent het gebruik van carbid.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Harlingen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze, dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet :
  1. Indien gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen carbid en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaats vindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur daaropvolgend en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf zal worden geschoten, alsmede van een kaart waarop de betreffende locatie is aangegeven en
  5. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijn de voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting die tegenovergesteld is aan de richting waarin woonbebouwing is gelegen en het vrijschootsveld tenminste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Heerenveen

 1. Het is verboden carbid bij zich te hebben en te bezigen op een openbare plaats.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet na melding aan het college uiterlijk 10 werkdagen voor het afschieten van carbid en onder de volgende voorwaarden:
  1. met carbid mag uitsluitend worden geschoten op 31 december vanaf 10. 00 uur tot de daaropvolgende 1 januari tot 02.00 uur,
  2. degene die carbid afschieten moeten tenminste de leeftijd van 16 jaar hebben,
  3. de plaats van het afschieten is tenminste op 50 meter afstand van de omliggende bebouwing,
  4. het voorwerp waarin het carbidgas wordt gevormd, moet worden afgesloten met zacht materiaal (zoals een voetbal of plastic zak); het is verboden om harde voorwerpen zoals een deksel van een melkbus als afsluiter te gebruiken,
  5. de toeschouwers moeten op een afstand van tenminste 10 meter van bedoeld voorwerp worden gehouden door een duidelijk afzetting (zoals linten of hekwerken),
  6. er mag niet worden geschoten in de richting van personen, dieren of nabij gelegen gebouwen,
  7. degene die carbid afschieten dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben van de rechthebbende op het terrein waarop het carbidschieten zal plaats vinden,
  8. het carbidgas moet op veilige wijze worden ontstoken (niet veilig is een directe ontsteking met een aansteker) en
  9. afval veroorzaakt door het bezitten en bezigen van carbid dient na afloop te worden opgeruimd.

Kollumerland & Nieuwkruisland

 1. Het is verboden carbidgas tot ontploffing te brengen in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles, ballon of een ander soortgelijk voorwerp.
 2. Het is een ieder verboden op of aan de openbare weg carbid bij zich te hebben, tenzij aannemelijk is dat dit voor bedrijfsdoeleinden noodzakelijk is.
 3. Het is verboden een vat, bus, fles of dergelijk voorwerp bij zich te hebben indien dit kennelijk geschiedt met het doel te worden gebruikt om carbidgas of een ander soort gas mee tot ontploffing te brengen.
 4. In afwijking van de voorgaande verboden is het gebruik van carbidbussen toegestaan:
  1. tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur
  2. op een terrein buiten de bebouwing en niet op de openbare weg
  3. op een veilige manier voor publiek, dieren of goederen
 5. De burgemeester kan van de in lid 4 vermelde tijden ontheffing verlenen.
 6. Het is verboden op of aan de openbare weg gootsteenontstopper dan wel enig ander middel of stof bij zich te hebben met het kennelijke doel deze stof door middel van een thermische of chemische reactie in een afgesloten vat, bus, fles, ballon of ander soortgelijk voorwerp tot ontploffing te brengen.

Leeuwarden

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
 4. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
  2. er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt.
  3. De plek waar het carbidschieten plaatsvindt ligt buiten de bebouwde kom.
  4. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot de woonbebouwing bedraagt tenminste 100 meter. Het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het terrein te worden verlicht.
  5. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
  6. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 5. Dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.

Leeuwarderadeel

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Littenseradiel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur buiten bebouwde kommen mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
  1. de te gebruiken melkbussen hebben een maximale inhoud van 50 liter;
  2. het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin bevinden zich geen openbare wegen of paden;
  3. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van 50 meter van overige woonbebouwing ten opzichte van woonbebouwing op het erf waarvan wordt geschoten;
  4. er wordt geschoten in een richting die is afgewend van woonbebouwing.
 3. Het college is bevoegd nadere regels te stellen.
 4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Menaldumadeel

De gemeente Menameradiel geeft iedereen van 16 jaar en ouder toestemming om op die dag carbid af te schieten. Carbidschieten mag op 31 december vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.

Mag ik overal carbidschieten?

U mag niet overal carbidschieten. Hieronder staan de voorwaarden voor het carbidschieten:

 1. Er moet gebruik worden gemaakt van melkbussen en of gelijksoortige voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen;
 2. Er mag alleen met carbid geschoten worden op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar;
 3. De melding moet tenminste 3 weken voorafgaande aan de datum van gebruik melding is gedaan aan de burgemeester;
 4. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt;
 5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven;
 6. de plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  1. op een afstand van tenminste 100 meter van woonbebouwing,
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.

Wat moet er voor doen om te kunnen schieten?

Om carbid te kunnen afschieten moet u dit voor 10 december melden  (82.56 KB)(Lees voor)bij de gemeente. Meldingen na 10 december worden niet meer in behandeling genomen.  Bij een melding geeft u uw naam, adres, aantal bussen, schriftelijke toestemming van de grondeigenaar en een kaart met de locatie waar u wilt carbidschieten.

Toestemming

Nadat een melding om te carbidschieten is gedaan, krijgt u een bevestiging van de gemeente met voorwaarden waaraan u zich aan moet houden.

Ooststellingwerf

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruik neming van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Opsterland:  

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van vijftig liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   3. op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten zoals tankstations, lpg-tanks e.d.
 3.  Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Schiermonnikoog

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Smallingerland

Carbid schieten mag alleen als u een ontheffing heeft van de gemeente. En alleen op 31 december vanaf 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts op 1 januari. In het belang van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid en het milieu worden er regels gesteld aan het carbidschieten tijdens de jaarwisseling. B&W wijzen de locaties aan waar carbid schieten is toegestaan. Dit publiceren we eind december in Breeduit. 

Voor illegaal carbidschieten zijn de straffen (tot 18 jaar) doorverwijzing naar HALT of (18 en ouder) een boete van € 250. U moet voldoen aan de volgende regels:

 1. Gebruik een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter.
 2. Gebruik acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide(carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 3. De melkbus en het projectiel waarmee geschoten wordt zijn goed verankerd.
 4. De plaats vanwaar geschoten wordt is:
  1. minstens 75 meter van huizen, openbare wegen en paden.
  2. minstens 300 meter van voorzieningen waar dieren worden gehouden.
 5. Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting van de dichtstbijzijnde huizen.

Carbidschieten moet op tijd worden gemeld aan burgemeester en wethouders. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier carbidschieten dat jaarlijks begin december in Breeduit staat en als pdf hieronder op deze website. Dit formulier print u uit en stuurt u samen met een tekening waarop de plaats staat aangegeven waar geschoten wordt, naar de gemeente. Bent u niet zelf eigenaar van het terrein, dan moet er ook een schriftelijke toestemming bij zitten van de eigenaar. De aangewezen locaties worden eind december bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad Breeduit.

Sudwest Fryslan

Carbidschieten is verboden. Wilt u tijdens de jaarwisseling carbid afschieten? Dat mag tijdens de jaarwisseling, tussen 31 december 2014 tussen 10:00 uur en 1 januari 2015 02:00 uur. U moet zich dan houden aan de onderstaande regels:

 1. U mag alleen gebruik maken van melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter.
 2. U meldt het carbidschieten voor 15 december bij de gemeente. U kunt hiervoor het meldingsformulier Carbid gebruiken.
 3. U moet een schriftelijke toestemming meesturen van de eigenaar van het terrein waar geschoten wordt.
 4. Stuurt u bij de melding een kaartje mee waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven.
 5. De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing.   
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 6. Betrokken personen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.
 7. Het terreinmoet voldoende worden afgezet om publiek op afstand te houden. Toeschouwers moeten tenminste op een afstand van 10 meter blijven.
 8. In de richting van mensen, dieren of gebouwen mag niet worden geschoten.

Terschelling

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Tytsjerksteradiel

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een melkbus of soortgelijke constructie qua aard en omvang, op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water.
 2. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester carbid te schieten.
 3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen indien:
  1. er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of gelijksoortige voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en
  2. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik ontheffing is gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders, en
  4. de aanvraag is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de aanvraag tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven en
  6. de plaats vanwaar geschoten is op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren en
  7. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daar gevaren kunnen optreden voor mens, dier en milieu.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.
 5. De ontheffing is persoonsgebonden.

Vlieland

 1. Het carbidschieten mag alleen plaatsvinden op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur.
 2. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op (particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  1. op een afstand van tenminste 100 meter van woningen
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarbinnen dieren verblijven.
 3. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld mogen zich geen personen en/of  openbare paden of wegen bevinden.
 4. De eigenaar van een stuk grond dient  toestemming te geven voor carbidschieten op zijn terrein.
 5. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor mens en dier te beperken.
 6. Het carbidschieten moet geschieden door of onder toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het publiek. Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen geven die terstond opgevolgd moeten worden.
 7. Het deksel van de melkbus(constructie) moet met een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten de afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd.
 8. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 9. Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden zal door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden. Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen de bebouwde kom.
  aanbevelingen voor het veilig afsteken zijn:
  1. Zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op andere herkenbare wijze.
  2. Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit.
  3. Druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval met een hamer op de bus in verband met vervormingen van het deksel
  4. Plaats de achterzijde van de bus tegen een (geschoorde)balk.
  5. Draag gehoorbescherming.

Weststellingwerf

 1. Het is verboden op een openbare plaats carbid bij zich te hebben als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 2. Het is verboden op of aan de weg of op een openbare plaats carbid te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 3. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste en tweede lid niet geldt.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid gestelde verbod.
 5. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 juncto, van het Wetboek van Strafrecht.
 6. Aan deze ontheffingen zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:
 1. het is niet toegestaan om met een object groter dan met een maximale inhoud van 50 liter te schieten (standaard melkbus);
 2. het is niet toegestaan om een hard voorwerp, zoals een deksel van een melkbus, als afsluiter te gebruiken, tenzij deze door middel van een koord of touw van voldoende sterkte en lengte blijvend aan de melkbus of soortgelijk gebezigd object verbonden blijft;
 3. het afschieten mag uitsluitend plaatsvinden op oudejaarsdag (31-12) tussen 10.00 uur en nieuwjaarsdag (01-01) 02.00 uur;
 4. de plaats van het afschieten bedraagt tenminste 100 meter ten opzichte van omliggende bebouwing;
 5. toeschouwers moeten op een afstand worden gehouden van tenminste 10 meter van de plaats van het afschieten;
 6. de plaats van het afschieten moet worden gemarkeerd door een duidelijke afzetting, bijvoorbeeld met linten of hekken;
 7. er mag niet worden geschoten in de richting van personen of nabijgelegen gebouwen;
 8. de houder van deze ontheffing is aansprakelijk voor eventuele schade en letsel;
 9. de ontheffing geldt alleen voor de ontheffing houder en niet voor diens rechtverkrijgenden;
 10. een maximum van 10 melkbussen per locatie om geluidsoverlast te beperken;
© 2012 - 2021 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel