Aalsmeer
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Alkmaar
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Amstelveen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Amsterdam
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Beemster
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Bergen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Beverwijk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Blaricum

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbid te schieten).
 2. Het college kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor buiten de bebouwde kom indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
  7. 75 meter van woonbebouwing; en
   1. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   2. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
  8. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal. 
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede en derde lid niet van toepassing is.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Bloemendaal
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Castricum
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Den Helder
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Diemen
Het is verboden carbid te bezigen met het kennelijke doel om het af te schieten of te schieten.

Drechterland

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid als het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom en bij evenementen waarbij:
  1. gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter;
  2. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor omwonenden of de omgeving;
  3. niet meer dan twee bussen worden gebruikt;
  4. het publiek op ten minste 10 meter afstand staat;
  5. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden ten minste 100 meter bedraagt;
  6. maximaal vier personen aanwezig zijn die carbidschieten;
  7. het vrijschootsveld 75 meter bedraagt. Dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een van de vier personen die het carbid afschiet (2f). Hierin liggen geen openbare paden of wegen;
  8. het schietterrein wordt verlicht als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Edam – Volendam
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Enkhuizen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Gooise Meren
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Haarlem
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Haarlemmermeer

 1. Het is verboden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.
 2. Het is verboden om een vat, bus, fles, of een ander voorwerp dat er kennelijk toe dient om carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof tot ontploffing te brengen op de weg te vervoeren of voorhanden te hebben.

Heemskerk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Heemstede
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Heerhugowaard
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Heiloo
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Hilversum
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Hollands Kroon

 1. Het is verboden:
  1. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumcarbide, chemische formule CAC2) en water of
  2. gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen of
  3. al dan niet vernevelde, vloeistoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben.
 3. Het is verboden carbid af te leveren en ter aflevering voorhanden te hebben wetende of vermoedende dat daarvan gebruik wordt gemaakt als omschreven in lid 1.
 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor degene die aannemelijk maakt, dat het carbid niet gebezigd wordt of bestemd is voor handelingen die ingevolge het bepaalde in lid 1 verboden zijn.
 5. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats achter te laten of voorhanden te hebben op een zodanige wijze dat derden onbedoeld met die stof in contact kunnen komen. 
 6. Het verbod als bedoeld in lid 1 onder b en c is niet van toepassing op het normale gebruik van wettelijk toegestane verbrandingsmotoren.
 7. Het verbod gesteld in het eerste lid onder a geldt niet voor het gebruik van carbid ten behoeve van het bereiken van een knaleffect of het verschieten van voorwerpen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
  1. het gebruik moet plaatsvinden met een of meerdere melkbussen of vergelijkbare voorwerpen met elk een maximale inhoud van 50 liter en
  2. het gebruik moet plaatsvinden op 31 december van 10.00 uur tot uiterlijk 1 januari 02.00 uur en
  3. van het voorgenomen gebruik moet ten minste 30 dagen voorafgaande aan de datum van het gebruik melding zijn gedaan aan het college en
  4. de melding moet zijn vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar dat gebruik zal plaatsvinden en
  5. de melding moet zijn voorzien van een kaart waarop de locatie van dat terrein alsmede, bij het verschieten van voorwerpen, de schootsrichting is aangegeven en
  6. de plaats vanwaar geschoten wordt, moet gelegen zijn:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 8. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Hoorn
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Huizen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Koggenland
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Landsmeer
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Langedijk

 1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.
 4. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 5. Het in het vierde lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
  2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
  3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
  4. het gebruik plaatsvindt op 29 en/of 30 december, van 10.00 uur tot 18.00 uur en/of 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en
  5. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 75 meter van woonbebouwing; en
   2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
   3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
 6. Het verbod in het vierde lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Laren
Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbid te schieten).

Medemblik
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Oostzaan
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Opmeer

 1. Het is verboden:
  1. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumcarbide, chemische formule CaC2) en water; of;
  2. waterstof (H2) afkomstig van een reactie tussen natronloog (natriumhydroxide, chemische formule NaOH) en water; of
  3. gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; of
  4. al dan niet vernevelde vloeistoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen;
   in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te verbranden of te bewerken op zodanige wijze dat daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben.
 3. Het is verboden carbid af te leveren en ter aflevering voorhanden te hebben, wetende of vermoedende dat daarmee een gebruik wordt gemaakt als omschreven in lid 1.
 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor degene die aannemelijk maakt dat het carbid niet gebezigd wordt of bestemd is voor handelingen die ingevolge het bepaalde in lid 1 verboden zijn.
 5. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats achter te laten of voorhanden te hebben op een zodanige wijze dat derden onbedoeld met die stof in contact kunnen komen.
 6. Het verbod als bedoeld in lid 1 onder b, c en d is niet van toepassing op het normale gebruik van wettelijk toegestane verbrandingsmotoren.
 7. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Ouder-Amstel
Het is verboden carbid te bezigen met het kennelijke doel om het af te schieten of te schieten.

Purmerend

 1. Het is verboden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.
 2. Het is verboden om een vat, bus, fles, of een ander voorwerp dat er kennelijk toe dient om carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof tot ontploffing te brengen op de weg te vervoeren of voorhanden te hebben.

Schagen

 1. Het is verboden:
  1. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumcarbide, chemische formule CaC2) en water of
  2. waterstof (H2) afkomstig van een reactie tussen natronloog (natriumhydroxide, chemische formule NaOH) en water of
  3. Gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen of

Al dan niet vernevelde vloeistoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te verbranden of te bewerken op zodanige wijze dat daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.

 1. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben.
 2. Het is verboden carbid af te leveren en ter aflevering voorhanden te hebben wetende of vermoedende dat daarmee een gebruik wordt gemaakt als omschreven in lid 1.
 3. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor degene die aannemelijk maakt, dat het carbid niet gebezigd wordt of bestemd is voor handelingen die ingevolge het bepaalde in lid 1 verboden zijn.
 4. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats achter te laten of voorhanden te hebben op een zodanige wijze dat derden onbedoeld met die stof in contact kunnen komen.
 5. Het verbod als bedoeld in lid 1 onder b, c en d is niet van toepassing op het normale gebruik van wettelijk toegestane verbrandingsmotoren.
 6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Stede Broec
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Texel

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus, container, opslagvat of daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acethyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet op 31 december tussen 10:00 en 24:00 uur en op 1 januari tussen 00:00 en 02:00 uur mits het carbid schieten plaatsvindt:
  1. buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van gebouwen;
  2. op minimaal 100 meter afstand van een natuurgebied;
  3. met een vrijschootsveld van minimaal 75 meter en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen en daarin geen publiek aanwezig is;
  4. op een wijze waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor geen gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Uitgeest
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Uithoorn
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Velsen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Waterland
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Weesp
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Wijdemeren

 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
  1. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 02.00 uur binnen de bebouwde kom, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daarvoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  2. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
   1. gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
   2. geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen, dieren of voor de omgeving;
   3. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan twee bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
   4. het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare wegen zijn gelegen.
 3. Het bevoegde bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Wormerland

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te ontbranden.
 2. Het college, dan wel de burgemeester (ieder voor zover bevoegd) kan voor het buitengebied een ontheffing verlenen voor carbidschieten mits aan de nadere regels ter bescherming van de openbare orde en veiligheid behorende bij dit artikel wordt voldaan.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheerde Wet Wapens en Munitie, of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Zaanstad
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Zandvoort
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel