Aalten

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acethyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 20.00 uur, mits:
  1. bij het carbid schieten gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. het carbid schieten plaats vindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 m. van woningen en 300 m. van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  3. het vrije schootsveld tenminste 100 m¹ bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  4. als afsluiting van de bussen gebruik gemaakt wordt van plastic of lederen voetballen;
  5. degene die met carbid schiet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dan wel onder toezicht staat van een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier;
  6. daarvan melding is gedaan aan burgemeester en wethouders tenminste 3 weken voorafgaand aan de activiteit.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het tweede lid opgenomen verbod.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Apeldoorn
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Arnhem
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Barneveld

 1. Het is verboden op of aan de weg of op een openbare plaats carbid te gebruiken dan wel acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het is verboden carbid als bedoeld in het eerste lid of enig andere door het college nader aan te wijzen stof, welke er toe kan leiden de openbare orde te verstoren of aanleiding kan geven tot hinder of overlast, op of aan de weg of op een openbare plaats bij zich te hebben.
 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet indien het carbid of de nader aangewezen stof als bedoeld in het tweede lid niet bestemd is of gebruikt wordt voor de in het tweede lid bedoelde handelingen.
 4. Het college kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Berg en dal
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Berkelland

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van gebouwen;
  3. het schootsveld bedraagt tenminste 75 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  4. de volwassene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 4. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.

Beuningen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Bronckhorst

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare metalen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen);
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste: 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  4. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  6. Indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan; een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.
 4. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Brummen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. Gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen: buiten de bebouwde kom en op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, deWet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrechtvan toepassing is.

Buren

 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
  1. carbid schieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen;
  2. bus: een (originele) (melk)bus van staal/ijzer, container, opslagvat, buis of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp.
 2. Carbid schieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet indien wordt voldaan aan de voorwaarde dat:
  1. het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10:00 uur en 18:00 uur, en      
  2. het carbid schieten plaatsvindt op een erf, behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 50 liter, en
  3. er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, niet onder invloed van alcohol/drugs, onder toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze dienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen, en
  4. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu, en
  5. het terrein zodanig is afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen, en
  6. er gebruik wordt gemaakt van een zacht voorwerp (bijvoorbeeld een kunststof of leren bal) als afdichting van de bus, en
  7. de afstand vanaf de plek waar het carbid schieten plaatsvindt tot gebouwen van derden ten minste 100 meter bedraagt, en
  8. het vrijschootsveld
  9. er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en
  10. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbid schieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten, en
  11. het schietterrein goed verlicht dient te zijn indien het carbid schieten plaatsvindt na zonsondergang.
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast in het belang van de natuurbescherming plaatsen aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 5. Het college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.
 6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Culemborg
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Doesburg

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus/container/ opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 4. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie.
 5. Het in het derde lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.
 6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Doetinchem

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen)
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  4. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en/of drugs en neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen;
  6. indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen altijd kan verhinderen.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Druten
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Duiven

 1. Het is verboden aan carbidschieten te doen binnen de bebouwde kom.
 2. Het is verboden aan carbidschieten te doen buiten de bebouwde kom:
  1. op andere tijden dan op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur van het daarop volgende jaar;
  2. op door het college aangewezen plaatsen;
  3. indien niet is voldaan aan de nader door het college gestelde regels.

Ede

 1. Het is verboden op een openbare plaats, op of aan de weg carbid of enige andere door het college aan te wijzen stof, die tot verstoring van de openbare orde, hinder of overlast, te gebruiken.
 2. Het is verboden carbid of enig andere door het college aan te wijzen stof als bedoeld in het eerste lid op een openbare plaats, op of aan de weg bij zich te hebben. 
 3. De in het eerste en tweede lid genoemde verboden gelden niet, indien het carbid of de nader aangewezen stof als bedoeld in het eerste lid niet bestemd is of gebruikt wordt om de openbare orde te verstoren of hinder of overlast te veroorzaken.

Elburg

 1. Het is verboden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein met gebruikmaking van carbid voorwerpen af te schieten:
  1. binnen de bebouwde kom
  2. buiten de bebouwde kom op andere tijden dan op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur.
  3. met meer dan vier carbidbussen in georganiseerd verband.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor zover de Wet geluidhinder of het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is. 
 3. Van het in het eerste lid onder c gestelde verbod kan ontheffing worden verleend voor het schieten (in georganiseerd verband) met vijf of meer carbidbussen in directe nabijheid van elkaar op 31 december. Deze ontheffing dient ten minste vier weken van tevoren te worden aangevraagd bij de burgemeester. Indien 31 december op een zondag valt, kan de burgemeester ontheffing van het eerste lid onder b en c verlenen, zodat op 30 december in plaats van 31 december in georganiseerd verband met vijf of meer carbidbussen geschoten 

Epe

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. Het onder 1 gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur voor carbidschieten uitsluitend buiten de bebouwde kom en indien daarvoor door het college ontheffing van het onder 1 gestelde verbod is verleend.
 3. De ontheffing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan het carbidschieten worden aangevraagd.
 4. In de ontheffing worden voorschriften met betrekking tot de veiligheid gegeven waaraan het carbidschieten dient te voldoen.

Ermelo

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op de tijden dat landelijk is bepaald dat er vuurwerk mag worden afgeschoten buiten de bebouwde kom, wanneer gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 35 liter mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
  1. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu;
  2. er worden in totaal niet meer dan twee bussen tegelijk gebruikt;
  3. het gebruik van metalen deksels niet is toegestaan;.
  4. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
  5. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter terwijl hierin geen openbare paden geen openbaar water of (spoor)wegen liggen;
  6. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Geldermalsen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Harderwijk

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar buiten de bebouwde kom wanneer gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 35 liter mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
  1. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu;
  2. er worden in totaal niet meer dan twee bussen tegelijk gebruikt;
  3. het gebruik van metalen deksels niet is toegestaan;
  4. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
  5. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter terwijl hierin geen openbare paden geen openbaar water of (spoor)wegen liggen;
  6. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 1. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 2. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Hattem

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat of dergelijk voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden op of aan de weg of in of aan een bij de woning behorende tuin met carbid te schieten:
  1. binnen de bebouwde kom;
  2. buiten de bebouwde kom op andere tijden dan op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur van het daarop volgende jaar.
 3. In het belang van de natuurbescherming en ter voorkoming van gevaar, schade of overlast heeft het college nadere regels vastgesteld voor het carbidschieten. Het is niet toegestaan om carbid te schieten in afwijking van deze nadere regels.
 4. In het belang van de natuurbescherming of ter voorkoming van gevaar, schade of overlast kan het college plaatsen buiten de bebouwde kom van de gemeente aanwijzen waar het verboden is tussen 31 december na 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar carbid te schieten

Heerde

 1. Het is verboden carbid (calciumacetylide) te schieten:
  1. op tijdstippen gelegen buiten het tijdvak van 10.00 tot 17.00 uur op 31 december;
  2. op plaatsen gelegen binnen de bebouwde kom;
  3. op de openbare weg.
 2. Het college stelt algemene regels in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast die in acht dienen te worden genomen bij het schieten met carbid.
 3. Het college kan plaatsen buiten de bebouwde kom aanwijzen waar het in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming verboden is carbid te schieten.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Heumen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Lingewaal

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een (melk)bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleen afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbid schieten is verboden.
 3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Lingewaard

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calcium acetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod voor carbid schieten buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 12.00 en 16.00 uur.
 4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.
 5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Lochem
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Maasdriel

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acetthyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt van 31 december 14.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur mits:
  1. het carbid schieten buiten de bebouwde kom plaatsvindt;
  2. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is 18 jaar of ouder is;
  3. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is niet onder invloed van alcohol of drugs is;
  4. gebruik wordt gemaakt van (melk) bussen of vergelijkbare voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter die worden afgesloten met een zacht materiaal (plastic voetbal of plastic zak);
  5. het zogenaamde vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en binnen deze ruimte geen openbare paden, wegen en –wateren en spoorwegen zijn gelegen;
  6. het carbid schieten alleen in tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing wordt gehouden;
  7. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt op ten minste 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;
  8. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen staan;
  9. er geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens, dier en milieu;
  10. schriftelijke toestemming is verkregen van de eigenaar of eigenaren van het perceel of de percelen waarop het carbid schieten plaatsvindt en dat deze op eerste vordering onmiddellijk ter inzage wordt afgegeven;
  11. alle door bevoegde ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen strikt en onverwijld worden opgevolgd.
 4. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Montferland

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen)
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste: 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  4. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  6. Indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.
 4. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Neder-Betuwe

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te ontbranden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. hiervan tenminste vier weken voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college van burgemeester en wethouders;
  2. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waarvandaan geschoten wordt;
  3. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend;
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:        
   1. op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van de inrichtingen van intramurale zorg;
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. zodanig dat het vrijschootsveld minimaal 50 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  5. geschoten wordt in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  6. de plaats niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen in verband met het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast;
  7. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter;
  8. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur.
 3. Het college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet Wapens en Munitie, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Neerijnen

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een (melk)bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester carbid te schieten.
 3. Aan de vergunning worden voorschriften gesteld, waaronder in ieder geval:
  1. het schieten mag uitsluitend plaatsvinden bij daglicht (tot zonsondergang);
  2. de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand van tenminste 75 meter van openbare paden en/of wegen en tenminste 100 meter van woonbebouwing;
  3. binnen het vrije schootsveld van minimaal 75 meter mag zich geen publiek bevinden of objecten bevinden;
  4. er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
  5. de toeschouwers dienen op tenminste 10 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden.
 4. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Nijkerk
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Nijmegen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Nunspeet

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbidschieten).
 2. In afwijking van in het eerste lid gestelde verbod is het carbidschieten toegestaan als:
  1. het gebruik plaatsvindt buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar en;
  2. daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen tot een maximale inhoud van 30 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving; en
  3. er geen gebruikgemaakt wordt van metalen deksels of andersoortige af-sluitingen die schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken; en
  4. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
  5. de desbetreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
   1. 200 meter van bejaardetehuizen/verzorgingshuizen; en
   2. 200 meter van gebouwen waarin openbare godsdienstuitoefeningen plaatsvinden; en
   3. 75 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en
   4. degene die carbidschiet niet onder kennelijke invloed van drank of drugs is.
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. De burgemeester kan op verzoek ontheffing verlenen van het verbod zoals in het eerste lid wordt genoemd.
 5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieu-gevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaar-lijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.
 6. Op de vergunning of ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Oldebroek

 1. Het is verboden met gebruikmaking van carbid voorwerpen af te schieten:
  1. binnen de bebouwde kom;
  2. buiten de bebouwde kom op een ander tijdstip dan gelegen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02:00 uur;
  3. met gebruikmaking van meer dan vier carbidbussen in georganiseerd verband.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voorzover de Wet milieubeheer of het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is.
 3. Van het in het eerste lid onder c. gestelde verbod kan ontheffing worden verleend voor het schieten (in georganiseerd verband) met vijf of meer carbidbussen in de directe nabijheid van elkaar op 31 december. Deze ontheffing dient ten minste vier weken van te voren worden aangevraagd bij de burgemeester. Indien 31 december op een zondag valt kan de burgemeester ontheffing van het eerste lid onder b. en c. verlenen, zodat op 30 december in plaats van 31 december in georganiseerd verband met vijf of meer carbidbussen geschoten kan worden.
 4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Oost Gelre

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften: het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  1. bij het carbidschieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
   1. 100 meter van woningen;
   2. 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  3. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  4. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen. 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen. 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht

Oude ijsselstreek

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen).
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste:100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  4. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  6. indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.
 4. Aan de afstandsnormen genoemd in het derde lid onder c mag worden afgeweken als de bewoner van dit gebouw of de eigenaar van de dieren zijn/haar goedkeuring heeft verleend voor een kortere afstand.
 5. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
 6. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Overbetuwe

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod voor carbid schieten buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 12.00 en 16.00 uur.
 4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.
 5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Putten
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Renkum

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats gedurende de in het Vuurwerkbesluit vermelde tijden waarop het is toegestaan consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste:
   1.  100 meter van woningen;
   2. 300 meter van bedrijfsgebouwen of andere voorzieningen waarin bedrijfsmatig dieren worden gehouden en/of verblijven;
  4. het vrijschootsveld bedraagt ten minste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet, neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 5. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Rheden

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur, indien carbidschieten plaatsvindt op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, niet onder invloed van alcohol/drugs, onder toezicht van een of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze dienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen;
  2. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
  3. er is een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt;
  4. er wordt gebruikgemaakt van een zacht voorwerp (bijvoorbeeld een kunststof of een leren bal) als afdichting van de bus;
  5. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt ten minste 100 meter;
  6. het vrijschootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
  7. er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
  8. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig gehouden voor carbidschieten;
  9. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed verlicht te zijn.
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de houder van een ontheffing als bedoeld in het vierde lid van artikel 2:73a.
 4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Rijnwaarden

 1. Het is verboden aan carbidschieten te doen binnen de bebouwde kom.
 2. Het is verboden aan carbidschieten te doen buiten de bebouwde kom:
  1. op andere tijden dan op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur van het daarop volgende jaar;
  2. op door het college aangewezen plaatsen;
  3. indien niet is voldaan aan de nader door het college gestelde regels.

Rozendaal
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Scherpenzeel

 1. Het is verboden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats carbid te gebruiken.
 2. Het is verboden carbid als bedoeld in het eerste lid of enig andere door het college nader aan te wijzen stof, welke er toe kan leiden de openbare orde te verstoren of aanleiding kan geven tot hinder of overlast, op of aan de weg bij zich te hebben.
 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet indien het carbid of de nader aangewezen stof als bedoeld in het tweede lid niet bestemd is of gebruikt wordt voor de in het tweede lid bedoelde handelingen.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Tiel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te ontbranden binnen de bebouwde kom.
 2. college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid voor het carbidschieten in het buitengebied.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheerde Wet Wapens en Munitie, of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Voorst
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Wageningen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

West Maas en Waal
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Westervoort

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet gedurende de in het Vuurwerkbesluit vermelde tijden waarop het is toegestaan consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen indien:
  1. gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu, of;
  2. carbidschieten plaatsvindt op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   1. er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
   2. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
   3. er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt;
   4. naast de onder 1 genoemde personen is er geen publiek aanwezig anders dan bewoners van de betreffende woning;
   5. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt ten minste 100 meter;
   6. het vrijschootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
   7. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Wijchen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Winterswijk

 1. Onder carbidschieten wordt in dit artikel verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
  1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. bij het carbidschieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
   1. 100 meter van woningen;
   2. 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  4. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  5. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Zaltbommel

 1. In dit artikel wordt onder carbid schieten verstaan: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas, afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gas of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden op een openbare plaats met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet als:
  1. het carbid schieten plaatsvindt van 31 december vanaf 13.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 2.00 uur;
  2. het carbid schieten plaatsvindt buiten de bebouwde kom of op een door het college aangewezen plaats binnen de bebouwde kom;
  3. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is 18 jaar of ouder is;
  4. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is niet onder invloed van alcohol of andere drugs is;
  5. gebruik wordt gemaakt van (melk)bussen of vergelijkbare voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter die worden afgesloten met een zacht materiaal (plastic voetbal of plastic zak);
  6. het vrije schootsveld tenminste 75 meter bedraagt en binnen deze afstand geen openbare paden of wegen gelegen zijn;
  7. het carbid schieten plaatsvindt in tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing;
  8. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt op tenminste 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische – en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden is gelegen;
  9. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgezet met linten of andere vergelijkbaar materiaal, zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de voorwerpen waarmee carbid geschoten wordt en de schietrichting kunnen komen te staan;
  10. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens, dier of milieu;
  11. toestemming is verkregen van de eigenaar of eigenaren van het perceel of de percelen waarop het carbid schieten plaatsvindt;
 4. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Zevenaar

 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus dan wel een container dan wel een opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Carbidschieten is verboden.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 en 02.00 op 1 januari in het daaropvolgende jaar indien:
  1. gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu, of;
  2. carbidschieten plaatsvindt op een perceel buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   1. er worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt;
   2. het carbidschieten gebeurt onder het toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
   3. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens, dier goed of milieu, in ieder geval:
    1. wordt uitsluitend geschoten met een bal (geen deksel);
    2. dienen de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze te zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
    3. wordt geschoten met een schiethoek die niet meer bedraagt dan 45 graden;
    4. vindt het beheer en de uitgifte van carbid alsmede het cabidschieten zelf uitsluitend plaats door personen ouder dan 16 jaar, die niet verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;
    5. dient het carbid zodanig bewaard te worden dat deze niet in contact kan komen met water;
    6. zijn op het schietterrein voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand en
    7. bevindt het aanwezige publiek zich op een minimale afstand van 25 meter van de schietopstelling;
   4. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt ten minste 75 meter, tenzij deze derden schriftelijk toestemming hebben gegeven voor een kortere afstand;
   5. het vrijschootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door degene onder wiens verantwoordelijkheid het carbidschieten gebeurt; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
   6. de minimale afstand tot het stiltegebied Oude Weide Rijnstrangen bedraagt 500 meter;
   7. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.
 5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
 6. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Zutphen

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/ container- /opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water- of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar, mits:
  1. bij het carbid schieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. het carbid schieten plaats vindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 m van woningen en 300 m van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  3. het vrijschootsveld tenminste 100 m bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  4. degene die met carbid schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier.
 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 

© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel