AA en Hunze

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt. 
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college;
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
  6. de plaats vanwaar geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen:
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen en
   6. het vrijschootsveld van minimaal 75 meter dient te worden gemarkeerd.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Assen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te ontbranden.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
  1. hiervan tenminste veertien dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college;
  2. de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waarvandaan geschoten wordt;
  3. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend;
  4. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van de woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van een inrichting voor de intramurale zorg;
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
   6. niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen in verband met het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast;
  5. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;
  6. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Borger-Odoorn

 1. Het is verboden acetyleengas, al dan niet afkomstig van de reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, als ook andere gassen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van originele melkbussen en/of andere voorwerpen met een inhoud van maximaal 50 liter, met gebruikmaking van een mengsel van lucht en acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college van burgemeester en wethouders en
  4. er schriftelijke toestemming van de eigenaar is van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
  6. de plaats van waar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en
   6. in het schootsveld geen verharde openbare wegen of paden liggen.  
 3. Het college van burgemeester en wethouders:
  1. Het college van burgemeester en wethouders kan locaties in de gemeente aanwijzen waarop de meldingsplicht, zoals genoemd in sub c in het tweede lid van dit artikel niet van toepassing is, indien de melding gedurende drie aaneengesloten jaren op dezelfde locatie is geaccepteerd en aan lid 2, sub a jo sub b jo sub d jo sub f  van dit artikel is voldaan.
  2. Het college van burgemeester en wethouders kan de volgens lid 3, sub a van dit artikel aangewezen locaties in de gemeente waarop de meldingsplicht, zoals genoemd onder c in het tweede lid van dit artikel niet van toepassing is, terugnemen indien niet aan lid 2, sub a jo sub b jo sub d jo sub f van dit artikel is voldaan.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing is.

Coevorden

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. Het college kan gebieden en tijdstippen aanwijzen waar het in het vijfde lid gestelde verbod niet geldt.
 3. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het schieten van Carbid.

Emmen

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden waardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt.
 2. Het verbod geldt niet wanneer:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen of van andere cilindervormige voorwerpen met een maximum inhoud van 50 liter;
  2. het gebruik plaatsvindt in de periode van 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  3. gebruik wordt gemaakt van eigen grond, grond van derden met toestemming van de eigenaar of van grond in beheer en onderhoud bij de gemeente Emmen op de door de gemeente aangewezen locaties;
  4. tenminste 1 dag voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college;
  5. de plaats, vanwaar geschoten wordt, gelegen is:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en gebedshuizen;
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  6. geschoten wordt in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin zich dichtbij woonbebouwing bevindt;
  7. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en daarin geen verharde wegen of paden liggen.

Hoogeveen

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Meppel

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaats vindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen;
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramuralezorg en
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van strafrecht.

Midden Drenthe

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. Gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of vergelijkbare voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter.
  2. Het gebruik plaatsvindt in de periode van 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  3. De plaats van het in sub 1 genoemde gebruik is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen van intramurale zorg;
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. De richting van de explosie tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing als bedoeld in sub 3 is gelegen.
   5. Binnen een afstand van 75 meter in de richting van de explosie zich geen openbare wegen of paden bevinden.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.

Noordenveld

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan tenminste 6 weken voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college.
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwingen
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.

Tynaarlo

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
  6. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
   1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing
   2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en
   3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
   4. wordt geschoten in een inrichting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en
   5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen

Westerveld

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en:  
  1. voor zover gebruik gemaakt wordt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van zestig liter en deze afgesloten wordt met zacht materiaal;
  2. er naast carbid geen gebruik gemaakt wordt van een andere brandbare en/of explosieve stoffen;
  3. indien geschoten wordt:
   1. op een afstand van tenminste vijftig meter van de woonbebouwing;
   2. op een afstand van tenminste tweehonderd meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   3. op een afstand van tenminste tweehonderd meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   4. in de tegengestelde richting van de dichtsbij gelegen woonbebouwing;
   5. met minimaal een vrijschootsveld van vijftig meter waarin tevens geen verharde openbare wegen en/of paden liggen; en
  4. degene die carbid schiet 16 jaar of ouder is;
  5. er op de locatie waar carbid geschoten wordt geen alcohol en/of drugs aanwezig is;
  6. de toeschouwers op veilige afstand worden gehouden bijvoorbeeld door het afzetten van de locatie waar carbid geschoten wordt met linten;
  7. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan men weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens, dier en milieu;
  8. indien aanwijzingen van politie en toezichthouders worden opgevolgd;
  9. indien tenminste tien werkdagen voorafgaand aan 31 december 10.00 uur het voornemen tot het schieten van carbid aan de burgemeester is gemeld.
 3. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 5. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.
 6. Op de ontheffing van lid 4 is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

De Wolden

 1. Het is het verboden acetyleengas afkomstig van de reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, mits wordt voldaan aan nader door burgemeester en wethouders vast te stellen voorschriften.
 3. Het college kan voor andere dagen onder het stellen van voorschriften ontheffing verlenen van het verbod gesteld in het eerste lid.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voorzover de Wet Milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijks stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.
 5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
© 2012 - 2020 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.